Raonaid Lincoln Gaelic Visit

Dihaoine, bha sgoilearan AS4, AS5 agus AS6 fortanach fàilte a chur air Raonaid Lincoln.  Tha Raonaid na h-Oifigear Trusaidh is Margaidheachd aig Sabhal Mòr Ostaig, a’ cholaiste Ghàidhlig anns an Eilean Sgitheanach a tha mar phàirt de Oilthigh na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean.  Bhruidhinn Raonaid mu na cùrsaichean a bhios Sabhal Mòr Ostaig a’ tabhann agus na cothroman cosnaidh a tha ann do luchd-labhairt agus luchd-ceumnachaidh na Gàidhlig.  Chuala sgoilearan mu sgoilear a bha ann an Acadamaidh Bhaile Theàrlaich – Christie NicIlleathain às a’ Mhanachainn – a tha air a’ cheathramh bliadhna anns a’ cholaiste.  Tha Christie dìreach a’ tòiseachadh teirm aig Oilthigh an Naoimh Francis Xavier ann an Alba Nuadh.


On Friday, S4, S5 and S6 Gaelic pupils were fortunate to welcome Raonaid Lincoln to lessons.  Raonaid is a Recruitment and Marketing Officer at Sabhal Mòr Ostaig, the Gaelic college on the Isle of Skye which is affiliated to the University of the Highlands and Islands.  Raonaid spoke to pupils about the courses offered at Sabhal Mòr Ostaig and the many career opportunities available to Gaelic speakers and graduates.  Pupils were interested to hear about ex-pupil Christie MacLean from Beauly, a fourth year student at the college, who is spending this semester on an exchange to St Francis Xavier University in Antigonish, Nova Scotia.

 

“There was a lot of information about the courses.”  (S5 pupil)

“I am more aware of opportunities at Sabhal Mòr Ostaig.”  (S6 pupil)

“The student exchanges to Canada and Ireland sound exciting.”  (S5 pupil)

Miss Yvonne Gunn, PT Languages

Scroll to Top