Gaelic Awards

Co-fharpais Sgrìobhaidh

Bho chionn ghoirid, sgrìobh AS2 Gàidhlig pìosan beaga leis an tiotal ‘Mo Charaidean’ airson farpais CLAS (Comann Luchd-teagaisg Àrd-sgoiltean).  Bidh CLAS a’ brosnachadh sgrìobhadh am-measg dheugairean gach bliadhna leis an fharpais seo.  Chaidh na sgoilearan a leanas ainmeachadh mar an fheadhainn a rinn sàr obair airson na co-fharpais.  Fhuair iad uile teisteanas:

Catrìona Johansen, Danielle Brownsword, Jared MacAsgaill, AJ Friseal, Catrìona De Venny, Jake Exelby, Adhamh Tuthill, Eòghann Frater, Erica Fowler agus Ròna Lee.

Mealaibh ur naidheachd!


Writing Competition

S2 Gaelic learners recently produced pieces of writing entitled ‘My Friends’ for the CLAS competition.  CLAS is the professional association for Gaelic secondary school teachers and it runs this annual competition to promote writing among secondary pupils.  The following pupils were commended on the great pieces of writing they produced and they each received a certificate:

Catriona Johansen, Danielle Brownsword, Jared MacAskill, AJ Fraser, Catherine De Venny, Jake Exelby, Adam Tuthill, Ewan Frater, Erica Fowler and Rhona Lee.

Congratulations!

Ms Yvonne Gunn, Principal Teacher of Languages

Scroll to Top