CLAS Writing Competition

Co-fharpais Sgrìobhaidh

Bho chionn ghoirid, sgrìobh AS2 Gàidhlig pìosan beaga leis an tiotal ‘Mi Fhìn’ airson farpais CLAS (Comann Luchd-teagaisg Àrd-sgoiltean).  Bidh CLAS a’ brosnachadh sgrìobhadh am-measg dheugairean gach bliadhna leis an fharpais seo.  Chaidh na sgoilearan a leanas ainmeachadh mar an fheadhainn a rinn sàr obair airson na co-fharpais.  Fhuair iad uile teisteanas:

Àran Murphy, Marco Srsen, Aleksandra Zwawiak, Anna Knox, Anna-Louise NicCoinnich, Gabrielle Gill, Garaidh Stiùbhart, Beathag Dunnill, Graihagh Nic a’ Phì agus Rheighen Cassels-MacGriogair.

Mealaibh ur naidheachd!


Writing Competition

S2 Gaelic learners recently produced pieces of writing about themselves for the CLAS competition.  CLAS is the professional association for Gaelic secondary school teachers and it runs this annual competition to promote writing among secondary pupils.  The following pupils were commended on the great pieces of writing they produced and they each received a certificate:

Aaron Murphy, Marko Srsen, Aleksandra Zwawiak, Anna Knox, Anna-Louise MacKenzie, Gabrielle Gill, Gary Stewart, Rebecca Dunnill, Graihagh MacPhee and Rheighen Cassels-MacGregor.

Congratulations!

Miss Yvonne Gunn, Principal Teacher of Languages

Scroll to Top