Gaelic Society Mackay Prize for Charleston

20140820_124451-e1408706108462
Congratulations to Emma MacKenzie 6L, who was awarded the MacKay prize this year.

This is awarded annually by the Gaelic Society of Inverness to the pupil who is most successful in his or her learning, in memory of Ruairidh MacKay.

Emma got an A for her Higher Gaelic (Learners) and she was a diligent worker throughout the course.

Emma will continue with Gaelic this year, at Advanced Higher level.


Meal a naidheachd air Emma NicCoinnich 6L, a bhuannaich duais MhicAoidh am-bliadhna.

’S e duais a tha seo a bhios Comunn Gàidhlig Inbhir Nis a’ tabhann gach bliadhna do sgoilearan a bhios fìor shoirbheachail nan ionnsachadh, mar chuimhneachan air Ruairidh MacAoidh.

Fhuair Emma A aig Àrd-ìre agus dh’obraich i gu cruaidh fad na bliadhna.

Tha Emma a’ dèanamh Sàr Ard-ìre Gàidhlig am-bliadhna.

Miss Yvonne Gunn, Principal Teacher Languages

Scroll to Top