Gaelic Prize for Head Girl

imageMeal a naidheachd air Emma Sìne NicRath 6T, a bhuannaich duais MhicAoidh am-bliadhna. ’S e duais a tha seo a bhios Comunn Gàidhlig Inbhir Nis a’ tabhann gach bliadhna do sgoilearan a bhios fìor shoirbheachail nan ionnsachadh. Fhuair Emma A aig Àrd-ìre an-uiridh agus dh’obraich i gu cruaidh fad na bliadhna.

Congratulations to Emma Jane MacRae 6T, who was awarded the MacKay prize this year. This is awarded annually by the Gaelic Society of Inverness to the pupil who is most successful in his/her learning. Emma got an A for her Higher Gaelic (Learners) last year and she was a diligent worker throughout the course.

Miss Yvonne Gunn, Acting PT Languages

 

Scroll to Top