Mòd Ionadail Inbhir Nis

DSC01443Mealaibh ur naidheachd, sgoilearan air an dàrna bliadhna a rinn obair mhath aig Mòd Ionadail Inbhir Nis bho chionn ghoirid. Anns an fharpais ealain, bha aca ri postairean sanasachd a chruthachadh airson a’ Mhòid. Fhuair na farpaisich shoirbheachail teisteanas – Garaidh Stiùbhart, Idhe NicFhionnlaigh, Tiffany Dewar, Pixi Blyth, Mìcheal Jaffray, Aleksandra Zwawiak agus Amie Nic an t-Sealgair. Bu mhath a rinn iad!

Congratulations to some second year pupils whose work was commended at this year’s Inverness Local Mod. All S2 pupils entered the competition where they had to design a poster advertising the local Mod in Gaelic. Pupils whose work was commended received a certificate for their entries – Gary Stewart, Iona Finlayson, Tiffany Dewar, Pixi Blyth, Michael Jaffray, Aleksandra Zwawiak and Amy Hunter. Well done!

Miss Yvonne Gunn, Acting PT Languages

Scroll to Top